طراحی گرافیکی

طراحی کاتالوگ
طراحی لوگو

2 اتد اولیه و انتخاب یکی از آن ها به همراه سه ویرایش مورد نظر کارفرما
فایل خروجی PDF به همراه لوگوبوک و رعایت اصول طراحی